UWAGA KONKURS!

01/28/2010dziecko

Dziecko.pl wraz z Wydawnictwem Znak (Wydawcą książki „Nowe Przygody Paddingtona”) organizuje KONKURS!


„Nowe przygody Paddingtona” to książka o niezwykłym niedźwiadku z walizką pełną przygód.


Aby wziąć udział w konkursie, należy:
Odpowiedzieć na pytania:
1. Skąd pochodzi Miś Paddington?
2. Jak nazywa się stacja kolejowa, na której znaleziono Misia Paddingtona?
3. Z czym najchętniej zjada kanapki Mis Paddington?
oraz napisać krótkie opowiadanie na temat: „Miś Paddington odwiedza Polskę”.


Podpowiedzi do pytań można znaleźć na stronie www.paddington.com


Opowiadania wraz z odpowiedziami należy przesłać w terminie od 01.02.2010 do 14.02.2010r. na adres: redakcja@dziecko.plAutorzy najciekawszych opowiadań zostaną nagrodzeni egzemplarzem najnowszej książki Wydawnictwa Znak pt. „Nowe przygody Misia Paddingtona”.


Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców!REGULAMIN KONKURSU


§ 1
Informacje ogólne


1. Organizatorem konkursu jest firma E-Business Partner Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie, AL. Komisji Edukacji Narodowej 36 A lok. 93, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu rejonowego dla m. ST. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000243555. Kapitał zakładowy wynosi 4.061.500 PLN. REGON 830472564. NIP 867-19-60-665, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Przedmiotem Konkursu jest wypowiedź w formie elektronicznej pt. „Paddington odwiedza Polskę”, zwana dalej „Artykułem" oraz odpowiedź na pytania konkursowe: 1. Skąd pochodzi Miś Paddington, 2. Jak nazywa się stacja kolejowa, na której znaleziono Misia Paddingtona, 3. Z czym najchętniej zjada kanapki Mis Paddington.
3. W Konkursie mogą brać udział dzieci i rodzice, którzy prześlą Artykuł konkursowy wraz z odpowiedziami w terminie określonym w § 2, zwani dalej „uczestnikami konkursu"
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.


§ 2
Terminy


1. Konkurs trwa od 01.02.2010 r. do 14.02.2010r.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20.02.2010r. na witrynie www.dziecko.pl
3. Artykuły nadesłane po 14 lutego 2010r. nie zostaną wzięte pod uwagę.


§ 3
Zgłoszenia


1. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są poprzez nadesłanie Artykułu wraz z odpowiedziami na adres e-mail: redakcja@dziecko.pl. Artykuł musi być podpisany imieniem i nazwiskiem. 2. Nadesłanie artykułu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Konkursu, włącznie ze zgodą na publikowanie Artykułu lub jego fragmentu.


§ 4
Prawa autorskie


1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego Artykułu i nie są one ograniczone.
2. Nadesłanie Artykułu jest jednoznaczne z przeniesieniem na organizatora praw autorskich do tego Artykułu, w szczególności praw do:
a) opublikowania Artykułu lub jego fragmentów w Internecie, zwłaszcza na stronie www.dziecko.pl,
b) wydawania Artykułu drukiem w formie książkowej w języku polskim lub w tłumaczeniach, jego wprowadzania do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy i bez ograniczeń terytorialnych;
c) przeniesienia Artykułu w całości lub w części, w języku polskim albo w tłumaczeniach, na nośniki elektroniczne, nośniki dźwięku lub obrazu i dźwięku, bez względu na sposób zapisu i odtwarzania, reprodukowania nagrań, wprowadzania ich do obrotu, sprzedaży, najmu, dzierżawy i publicznego ich odtwarzania.
d) przedruku w całości lub części Artykułu w prasie, w periodykach, broszurach, wykorzystania w audycjach radiowych i telewizyjnych.
3. Jeżeli wymienione w § 4 pkt 2: opublikowanie, wydawanie, przeniesienie Artykułu wymagać będzie zmian w Artykule, organizator zobowiązany jest do porozumienia się z uczestnikiem konkursu, bądź też uzgodnienia jego udziału w tych pracach.
4. Organizator ma prawo dokonywania w Artykule zmian wynikających z opracowania redakcyjnego. Dokonanie przez organizatora tych zmian po korekcie autorskiej wymaga porozumienia z uczestnikiem konkursu, chyba że chodzi o zmiany oczywiście konieczne, którym uczestnik konkursu nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić.
5. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń do konkursu będących wynikiem plagiatu lub jakiejkolwiek innej formy działań nieuczciwych. Eliminowani uczestnicy będą informowani droga e-mailową lub listowną o podjętej przez organizatora decyzji o usunięciu lub wykluczeniu wraz z podaniem przyczyny usunięcia/wykluczenia.


§ 5
Ocena prac


1. Oceny prac dokona jury konkursu - Redakcja portalu www.dziecko.pl.
2. Ocena prac nastąpi do dnia 20 lutego 2010 r.


§ 6
Nagrody


1. Spośród nadesłanych Artykułów jury wybierze 3, które zostaną nagrodzone upominkami ufundowanymi przez wydawnictwo Auditus
2. Organizator dopuszcza możliwość niepublikowania nadesłanych prac, jeśli ich zawartość okaże się nieodpowiednia w opinii organizatora.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w e-mailu zgłoszeniowym. Lista osób nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.dziecko.pl.
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika.
5. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy redakcja@dziecko.pl. Organizator konkursu odpowie w ciągu siedmiu dni na adres e-mailowy podany przez Uczestnika.


§ 7
Dane osobowe uczestników


1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, podanych przez nich danych osobowych celem wykonania zobowiązań firmy jako organizatora konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.
2. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie podanych przez nich danych do celów marketingowych, w tym w szczególności na przesyłanie przez firmę oraz podmioty współpracujące przy organizacji konkursu informacji dotyczących Konkursu na adres e-mail podany przez Uczestnika lub na adres do korespondencji.


§ 8


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową jego wersję na stronie www.dziecko.pl
2. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.dziecko.pl
dodajdo

Polecamy także:

<< Powrót do spisu